Ban chấp hành công đoàn cùng với Chính quyền tổ chức phong trào thi đua nhằm động viên người lao động trong Nhà trường thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao và chương trình kế hoạch công tác chuyên môn đề ra.

Tham gia với Chính quyền trong việc quản lý đơn vị và giám sát thi hành các chế độ chính sách, luật pháp đối với người lao động trong cơ quan.

Tham gia với Chính quyền trong việc quản lý phân phối và sử dụng các nguồn thu hợp pháp có liên quan đến nghĩa vụ và lợi ích người lao động đúng với chủ trương, chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước.