Nhiệm kỳ khóa III (1984-1987)

 •  Trương Thị Thể: Chủ tịch
 •  Lê Lương Hải: Phó chủ tịch
 •  Nguyễn Thị Vân
 •  Trần Thị Tường Vi
 •  Đặng Văn Khoát

 Nhiệm kỳ khóa IV (1987-1990)

 •  Trương Thị Thể: Chủ tịch
 •  Lê Lương Hải: Phó chủ tịch
 •  Nguyễn Thị Vân
 •  Trần Thị Tường Vi
 •  Đặng Văn Khoát

 Nhiệm kỳ khóa V (1990-1993)

 •  Lê Lương Hải: Chủ tịch
 •  Đặng Văn Khoát: Phó chủ tịch
 •  Nguyễn Thị Vân
 •  Đàm Ngọc Kha
 •  Nguyễn Văn Điển

Nhiệm kỳ khóa VI (1993-1996)

 •  Lê Lương Hải: Chủ tịch
 •  Đặng Văn Khoát: Phó chủ tịch
 •  Phan Văn Tường
 •  Đàm Ngọc Kha
 •  Nguyễn Văn Điển

 Nhiệm kỳ khóa VII (1996-1999)

 •  Đàm Ngọc Kha: Chủ tịch
 •  Đặng Văn Khoát:: Phó chủ tịch
 •  Nguyễn Văn Điển
 •  Phan Văn Tường
 •  Vũ Thị Kim : UVBCH

 Nhiệm kỳ khóa VIII (1999-2001)

 •  Trần Thanh Hải: Chủ tịch BCHCĐ,
 •  Bùi Thanh Tâm : P chủ tịch ( 1996 – 2005 )
 •  Nguyễn Văn Điển
 •  Trần Thị Vân Anh : UVBCH
 •  Phan Văn Tường

Nhiệm kỳ khóa IX (2001-2003)

 •  Trần Thanh Hải: Chủ tịch BCHCĐ,
 •  Bùi Thanh Tâm : P chủ tịch ( 1996 – 2005 )
 •  Phạm Thị Định
 •  Trần Thị Vân Anh
 •  Vũ Thị Kim

Nhiệm kỳ khóa X (2003-2005)

 • Phan Văn Tường: Chủ tịch
 • Nguyễn Thanh Hương: Phó chủ tịch
 • Nguyễn Thị Hoàng Oanh: ủy viên
 • Nguyễn Văn Yên:ủy viên
 • Trần Thanh Hải: ủy viên

Nhiệm kỳ khóa XI (2006-2008)

 • Phan Văn Tường: Chủ tịch
 • Trần Thị Phúc Hằng: Phó chủ tịch
 • Trương Quang Tiến: Ủy viên
 • Lê Thị Thanh Hương: Ủy viên
 • Lê Thị Thắm: Ủy viên

Nhiệm kỳ khóa XII (2009-2011)

 • Phan Văn Tường: Chủ tịch
 • Trần Thị Phúc Hằng: Phó chủ tịch
 • Lê Cự Linh: Ủy viên
 • Nguyễn Lương Hiền: Ủy viên
 • Nguyễn Ngọc Bích: Ủy viên

Nhiệm kỳ khóa XIII (2012-2015)

 • Phan Văn Tường: Chủ tịch
 • Trần Thị Phúc Hằng: Phó chủ tịch
 • Nguyễn Ngọc Bích: Ủy viên
 • Phạm Phương Liên: Ủy viên
 • Nguyễn Thị Vân: Ủy viên

Nhiệm kỳ khóa XIII kéo dài (2016-2018)

 • Phan Văn Tường: Chủ tịch
 • Trần Thị Phúc Hằng: Phó chủ tịch
 • Nguyễn Ngọc Bích: Ủy viên
 • Võ Lan Anh: Ủy viên
 • Nguyễn Thị Vân: Ủy viên